RM İstanbul; sağlık, emniyet, çevre ve güvenliği işinin merkezinde görüyor.


RM İstanbul, tüm operasyonel faaliyetlerinde insanların sağlık ve emniyetini ön planda tutuyor, çevreye karşı duyarlılığa mutlak suretle özen gösteriyor. Şirket olarak geleceğin ekonominin önemli aktörleri arasında yer alan şirketlerin SEÇ-G’ye verdiği önemle sürdürülebilir hale geleceğine inanıyor. Bu nedenle operasyonlarının her adımında sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik etkenlerini temel alıyor.

header-logo


“RM İstanbul olarak temel değerlerimiz iş yapış şeklimizi yansıtıyor. Sağlık, emniyet, çevre ve güvenlikten asla ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. Bu anlayış, yaptığımız her işin merkezinde yer alıyor. SEÇ-G uygulamalarını RM İstanbul Ailesi’nin her ferdinin sorumluluğu olarak görüyor ve kurum kimliğimizde bu konuyu önceliklendiriyoruz.”

Yavuz İPEK
Genel Müdür

RM İstanbul , faaliyetlerinin mevcut yasal şartlara ve standartlara uyacağını, izlediği sağlık, kalite, çevre, iş güvenliği yönetim sistemlerini sürekli geliştirip iyileştireceğini taahhüt ediyor.


RM İstanbul’un SEÇ-G politikası kapsamında benimsediği hedefler ise şöyle sıralanıyor:

Çalıştığı her bölgedeki yasal ve yerel koşullara uygun hareket ediyor.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 45001: 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor.
Sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik kurallarından zamanında hiçbir koşulda ödün vermiyor. Kaliteli, hizmet hedefiyle pazarda tercih edilebilirliğini en üst seviyeye çıkartmak için çalışıyor.
Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm paydaşlarını sürece dahil ediyor. Onları bilinçlendirmeyi ve sistemde sürekli iyileştirmeler yapmayı önemsiyor. Periyodik uygulanan denetimlerle sürekliliği sağlıyor.
Müşteri taleplerini doğru anlayarak %100 müşteri memnuniyeti hedefiyle hareket ediyor.
Şirket ilkeleri doğrultusunda, çalışanları ve iş ortaklarının kişisel ve mesleki yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan eğitimler gerçekleştiriyor.
Oluşturulan kaynakları gelişime aktararak yönetim sistemlerinin verimli kullanımını dikkat ediyor. Küresel kaynakları koruyor ve enerji tasarrufu sağlıyor.
Çevre dostu, kullanıcı dostu ve güvenli ürünler / hizmetler sunuyor.
Yeni teknojileri izleyerek, üretim tesislerinde çevre kirliliği ve SEÇ-G riskleri yaratmayan üretim ve iş ekipmanları kullanıyor.

Biz RM İstanbul Reklamcılık San. Ve Tic. A.Ş. (RM İstanbul) olarak;
açık hava reklamcılığı, üretim, montaj, matbaacılık hizmetleri, elektrikli pano, ışıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzeri imalatı, bakım onarım hizmetleri, proje ve mühendislik hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir firmamızın, müşteri beklentilerini en üst seviyede tutarak, daha iyi hizmet vermek, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın, iş sağlığı ve güvenliğini her şeyden üstün tutarak, kazasız çalışmayı ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı taahhüt ediyoruz.

1. Yasal ve yerel şartlar doğrultusunda çalışmak; çalışmalarımızı, risk ve avantajlarımızın getirdiği objektiflik ile planlamak ve uygulamak.
2. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı Yönetim Sistemi ve 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi şartlarını prensip edinmek ve bu kurallar dahilinde çalışmak.
3. Belirli periyodlarda gerçekleştirilen iç ve dış denetimler ile sistemin uygunluğunu gözden geçirmek, iyileştirmeler yapmak, bu döngüye çalışanlarımız ve iş ortaklarımızı da dahil ederek, sistemin sürekliliğini sağlamak.
4. Müşterilerimizin taleplerini doğru ve eksiksiz anlamak, bu bilgileri süreç içerisinde yer alan departmanlara doğru ve eksiksiz aktarmak, tüm personelimizle birlikte koordineli bir çalışma sürdürerek çözüm odaklı bir takım çalışması gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.
5. Şirketimizin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın kişisel gelişimlerini ve mesleki kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik eğitim ve organizasyonları desteklemek ve gerçekleştirmek.
6. Şirket olarak yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi için teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitim ve organizasyonlar gerçekleştirmek.
7. Sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik kurallarından taviz vermeden, kaliteli ve zamanında hizmet anlayışı ile piyasadaki tercih edilebilirliğimizi en üst seviyelere çıkartmak.
8. İş ortaklarımızı kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek.
9. Yönetim sistemlerinin yarattığı kaynağı gelişime aktararak verimli kullanımını sağlayıp, küresel kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirmesini sağlamak.
10. Çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya veya en aza indirmeye yönelik yatırım yaparak AR-GE çalışmaları planlamak.
11. Faaliyet alanımız gereği ön plana çıkan çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri kontrol altında tutarak, sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak.
12. Çevreye zararsız, kullanıcı dostu ve emniyetli ürün/hizmet gerçekleştirmek. Kazaları ortadan kaldırmak, emisyon, atıkları azaltmak ve yerinde ayrışmayı gerçekleştirip ayrıştırılan bu atıkların geri kazanım yolu ile bertaraf edilmesini sağlamak.
13. Çevre kirliliği ve İSG riski oluşturmayan üretim ve iş ekipmanları, kişisel koruyucu donanımları, kriterlere uygun yeni teknolojileri kullanarak, teknik donanım ve tesislerimizin ideal standartlara ulaşmasını sağlamak.
14. Faaliyetleri Çevre, İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemleri ile beraber yöneterek, kalite açısından da örnek bir kuruluş olmak.
15. Şirket içi politika ve prosedürlerimizi en az yılda 1 defa gözden geçirerek yeniliklere açık olmayı ve tüm bu süreçlere tam uyum sağlayarak uygulamaları bu doğrultuda yapmayı taahhüt ediyoruz.

1. AMAÇ VE KAPSAM

Müşterilerinin memnuniyetini, kaynakların etkin kullanılarak evrensel kalite ve standartlarda ürün, hizmetler sunmayı ve ekonomik sosyal gelişime katkıda bulunmayı amaçlar. Bu suretle ulusal çapta, müşterileri, hissedarları, çalışanları, tedarikçileri, kısaca tüm paydaşları- için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler, yasalara uyar. RM İstanbul Etik Kuralları tüm şirket çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, Hissedarlarını, İştiraklerini, Tedarikçileri, Aracıları, Yüklenicileri, vekaleten iş görenleri ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kapsar.

2. SORUMLULAR

RM İstanbul Etik Politikası’nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve bu kurallara uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi RM İstanbul İnsan Kaynakları Birimi ve tüm iştiraklerinde görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasındadır. RM İstanbul Etik Kurallar dokümanının son versiyonunun çalışanlar tarafından okunduğunu, anlaşıldığını ve uygulama taahhüdünü belgelendirme sorumluluğu çalışanın üst amirine aittir. Öte yandan yasal düzenlemeler, etik ve mesleki ilkeler ve evrensel kurallara uyum içerisinde rüşvet ve yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmek amacıyla oluşturulmuş RM İstanbul Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası işbu RM İstanbul Etik Kurallarının ayrılmaz bir parçası olup çalışanlar ve iş ortakları bu politikaya uymakla yükümlüdürler.

3. TANIMLAR

Etik, en basit anlamıyla insan ilişkilerinde genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş değer yargılarıdır. İş etiği; iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ilkeler bütünüdür. İş davranışının tüm yönleri için geçerlidir ve bireylerin ve tüm kuruluşların davranışlarıyla ilgilidir.

4. UYGULAMA

4.1. RM İstanbul Çalışan İlişkileri
RM İstanbul;
• Çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır.
• İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını arar ve, ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlar.
• En nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri RM İstanbul’a kazandırmayı amaçlar.
• Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamayı amaçlar.
• Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlar.
• İşyerinde tacize hiçbir şekilde müsaade etmez.
• Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirir, yanıtlar ve motivasyon arttırıcı tedbirler alır.
• Yükselme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmayı amaçlar.
• Çalışma barışının sürekliliğini sağlar.
• İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, çalışma ortamını yaratır ve kalıcı kılar.
• Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlar.
• Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmaz.
• Çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırılmasını kabul etmez.

4.2. RM İstanbul Harici İlişkileri (Paydaş, Müşteri, Tedarikçi, Yasalara Uyum, Rakip ve Rekabet)
RM İstanbul un diğer tüm taraflarla olan ilişkilerini yönlendiren temel prensipler aşağıda sıralanmıştır:
• RM İstanbul’un sahip olduğu markayı toplum nezdinde olumlu şekilde temsil etmek ve itibarını arttırmak,
• Diğer taraflarla iletişim kanallarını açık tutarak eleştiri ve önerilerinden istifade etmek, olumlu ilişkilerin devamını sağlamak,
• Şirketin güven ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini sağlamak, sürdürülebilir büyüme ve karlılığı hedef alarak, şirket kaynaklarını, varlıklarını ve çalışma zamanını verimlilik bilinciyle yönetmek.
• Faaliyet alanına giren tüm konularda yasalara, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, RM İstanbul politikalarına ve çalışma ilkelerine uygun hareket etmek,
• Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetmek, kayıt altına almak ve raporlamak,
• Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları desteklemek,
• Toplumu ilgilendiren konulara duyarlılık göstermek,
• Çalışanlarını, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda desteklemek.
• Müşteriler için değer yaratmak, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak,
• Kaliteli ürün ve hizmetler sağlamak,
• Tedarikçiler ile iş ilişkilerinde karşılıklı değer yaratmak,
• Tedarikçi seçiminde objektif kriterler ile karar vermek, iletişimi, açık, doğrudan ve doğru bir şekilde yürütmek,
• Tedarikçi ilişkilerinde tedarikçi tarafından talep edilen makul gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uymak.
• Rekabet kuralları çerçesinde; belirli bir piyasada tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hakim durumda olduğu durumlarda, bu hakim durumunu kötüye kullanmamak,
• Rakipler ile piyasa ve/veya rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşme ve bilgi alışverişi yapmamak.
• Yasalar uyarınca kamunun aydınlatılmasına ilişkin açıklama veya duyuruları yasal temsilciler vasıtasıyla yasa ve mevzuata uygun yapmak,
• Kalite ve maliyet hedeflerine ulaşmak amacıyla süreçlerinin sürekli etkin olmasını ve verimliliğin artmasını sağlamak.
• Doğal kaynak tüketiminin düşük olduğu, daha fazla geri dönüşümlü malzemenin kullanıldığı, daha az atık üreten, emisyon ve gürültü değerleri düşük olan şirket olmayı hedeflemek,
• Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılayarak kirliliği kaynağında önleyecek yöntemlere yönelmek,
• Süreçlerinde çevre ile bağlantılı tüm yasal şartları ve diğer çevre koruma yükümlülüklerini yerine getirmek,
• Çalışanlarını ve iş ortaklarını eğiterek çevre koruma bilincini arttırmayı, doğal kaynak ihtiyacını, enerji kayıplarını ve atıkları en aza indirmeyi hedeflemek.

4.3. Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları
RM İstanbul çalışanlarından beklenenler aşağıda sıralanmıştır:
 Yasalara daima uymak,
 Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,
 Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak,
 Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak, her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, kolaylaştırma amaçlı rüşvet ödemesi almamak ve vermemek,
 Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri de dahil olmak üzere, tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,
 Sürdürülen görevlerde, Etik Kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek, iş ve özel yaşantılarında RM İstanbul itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak,
 Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,
 Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak,
 RM İstanbul ürünlerine sahip çıkmak ve satış sonrasında müşterilerinin yanında olmak,

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu politikanın amacı, RM İstanbul Reklamcılık ve San. Tic. A.Ş’ nin rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere, etik kurallara, mesleki ve evrensel ilkelere uyumun sağlanması ve bu ilkeler ışığında rüşvet ve yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmek amaçlanmaktadır.
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası tüm RM İstanbul çalışanlarını, şirket adına hareket eden veya şirket adına hizmet veren tüm ortakları kapsar. Bu anlamda bu politika, RM İstanbul Yönetim Kurulu, hissedarlar, bağlı ortaklıklar ve iştirakler, aracıları, vekâleten iş görenler, temsilciler, müşteriler, tedarikçiler, yükleniciler ve birlikte iş yapılan diğer tüm taraflar için geçerlidir. Bu politika, şirketimizin iç düzenlemelerine ve yasal düzenlemelere tam uyumu taahhüt eder.
• Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:
 Nakit ödemeler,
 Siyasi ya da diğer bağışlar,
 Komisyon,
 Sosyal haklar,
 Hediye, ağırlama,
 Dış kaynak sağlayan şirketler ve iş ortakları,
 Kolaylaştırıcı ödemeler,
 Diğer menfaatler
sayılabilir.

2. SORUMLULAR
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır.

3. TANIMLAR
Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.
Rüşvet: Bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

4. UYGULAMA
4.1. Rüşvet Ve Yolsuzluk Eylemleri İçin Başlıca Risk Alanları
RM İstanbul ilgili yasa, düzenlemelere ve ilkelere daima tam uyumu hedefler ve amacı ne olursa olsun hiçbir rüşvet ve yolsuzluk eylemine tolerans göstermez. Rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin gerçekleşebileceği başlıca risk alanları aşağıda detaylı olarak tanımlanmaktadır:

4.1.1. Hediye ve Ağırlama
Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.
Hediye için siz talepte bulunmadığınız ve tarafsızlığınızı ve kararlarınızı etkilemediği veya etkilermiş gibi görünmediği sürece kurumsal promosyonlar, sarf malzemeleri ve benzeri almak veya vermek kabul edilebilir.
Genel bir kural olarak, eğer bir hediyeyi kabul etmek size veya aynı pozisyondaki bir kişiye mesuliyet hissettiriyorsa, bu hediyeyi kabul edilmez.
Ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve normal bir ticari iletişim ağının kurulması için üçüncü şahıslara ağırlama teklif edilebilir. Söz konusu üçüncü şahıslar arasında müşteriler,
danışmanlar, avukatlar, denetçiler ve RM İstanbul ile iş ilişkisi bulunan diğer şirketler yer alabilir. RM istanbul’un sunduğu ağırlama, alenen, koşulsuz olarak ve iyi niyetle yapılır.
Politikaya uygun olsa bile, herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlarda ağırlama sunulamaz veya kabul edilemez.

4.1.2. Kolaylaştırma Ödemeleri
Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

4.1.3. Bağış
Hayır amaçlı her katkının, açık ve şeffaf bir biçimde yapılması gerekir. Herhangi bir bağış veya sponsorluk yapılmadan önce, rüşvet ve yolsuzluk faaliyeti olarak kabul edilmesi ya da yapıldığının düşünülme riskini azaltmak için tüm detaylar yönetimin onayından geçirilir.

4.1.3. Siyasi Bağışlar
RM İstanbul’un hizmet alımıyla ilgili herhangi bir kararı kendi menfaatine etkilemek amacıyla herhangi bir devlet memuruna veya siyasi parti adayına kurumsal veya bireysel ödeme yapmaması, herhangi bir hediye vermemesi, maddi yardım sağlamaması veya bağışta bulunmaması şarttır.

4.1.4. Dış Kaynak Sağlayan Şirketler ve İş Ortakları
RM İstanbul, müşterilerinin veya diğer iş ortaklarının çalışanlarının satın alma kararlarının kişisel hediyelerle etkilenmesini istememektedir. Bu nedenle, müşterilerin veya diğer iş ortaklarının çalışanlarına verilen davetler ve diğer bağışlar sınırlandırılmalıdır. Böylece söz konusu bağışlar muhtemelen müşterinin satın alma kararını etkilemeyecektir.

4.2 . Politika İhlallerinin Bildirimi
Kurumumuzun saygınlığını korumak için, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarının ihlaline ilişkin herhangi bir durumu bildirmek yukarıdaki kapsamda belirtilmiş herkesin sorumluluğundadır.
Bir çalışan ya da RM İstanbul adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, durum Genel Müdür ve Yönetim Kuruluna bildirilmelidir.
RM İstanbul, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da RM İstanbul adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan yönetime yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, Yönetim oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz.

4.3. Politika İhlalleri ve Sonuçları
Tüm RM İstanbul çalışanları; bu Politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymakla yükümlüdürler. Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali söz konusu olan durumlarda, konu yönetim tarafından incelenir ve olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek cezai yaptırımlar uygulanır.

4.4. Eğitim ve İletişim
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularında tüm RM İstanbul çalışanları ve iş ortaklarının bilgilendirilmesi ve iş bu politikada yer alan esasların özümsenmesi sağlanır.

4.5. Gözden Geçirme
İşbu politika, düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve tüm değişimler duyuru yoluyla ilan edilir.

1. AMAÇ VE KAPSAM
Bu politikanın amacı, RM lstanbul Reklamcılık ve San. Tic. A.Ş., çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve verimli bir işyeri ortamı sunmayı amaçlamaktadır. Şirketin güvenliği ve verimliliğine olumsuz etkide bulunacak, çalışanların işlerini düzgün biçimde yapmalarını engelleyecek alkol, uyuşturucu yada başka bir maddenin kullanımının tümünü kapsar.

2. SORUMLULAR
Tüm çalışanlar

3. TANIMLAR
Alkol:
Pancar, patates nişastası gibi ürünlerin şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, sarhoşluk etkisi veren renksiz sıvı.

Uyuşturucu Madde :
Uyuşturucu özelliğe sahip birçok madde vardır bu maddeler kokain, esrar, ekstazi, eroin, taş kokain (crack kokain), bonzai, ketamin, mescalin, amfetaminler ve metamfetaminler olarak bilinir. Bu maddeler hem uyarıcı ve keyif verici hem de uyuşturucu maddelerdir ve bağımlılık yapıcı özelliğe sahiptir.

4. UYGULAMA
RM lstanbul Reklamcılık ve San. Tic. A.Ş.' ye ait iş yerlerinde yasal ilaçların kötü niyetli kullanımı ya da yasa dışı ilaçların, her türlü uyuşturucu maddenin veya reçetesiz elde edilmiş reçeteli ilaçların bulundurulması, dağıtılması ya da satışının yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi yönde bir davranış, işten çıkarılma sebebi olacaktır.
Üst düzey yönetimin izni olmaksızın firmaya ait tesislerde alkollü içeceklerin veya uyuşturucu türü maddelerin bulundurulması, dağıtılması ya da satışının yapılması yasaktır.

• Şirketimiz, alkol ve uyuşturucu kullanımının, çalışanların sağlığına zarar vereceği ve güvenli iş yapmalarını engelleyeceği bilinci ve inancı içindedir.
• Göreve alkol veya uyuşturucu almış olarak gelmek yasak olup, işten çıkarılma sebebidir.
• Şirket araçlarının, alkol veya uyuşturucu alınmış halde kullanılması yasaktır.
• Alkol veya uyuşturucu bağımlılığından tedavi olmuş olan kişiler, işe girmeden önce bunu açıklamak zorundadır.
• Şirketimiz, görev esnasında, çalışanlarını alkol veya uyuşturucu konularında habersiz kontrol hakkına sahiptir,
• Kazaya karışmış personelden alkol ve uyuşturucu testi istenebilir.
• iş yerlerinde işyeri hekiminin bilgisi dışında, yasadışı ve reçetesiz ilaçların bulundurulması yasaktır.
• Çalışanlar, kullanmak mecburiyetinde oldukları ilaçlar için, uzman doktordan alınmış rapor ile yetkiliden izin almak mecburiyetindedir.
• Altyükleniciler de, alkol ve uyuşturucu konularında kontrole tabi tutulurlar.